Wat gaat Eerste Kamer besluiten?

De aanbieding van een petitie, met als onderwerp ’de vele onrechtvaardigheden van het wetsontwerp asbestdaken’, aan Jopie Nooren, voorzitter van de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste Kamer (EK) is dinsdag 26 maart 2019 prima verlopen. Stipt om 12:30 uur stonden Rob Ekkers van de Contactgroep Eigenaren Asbest­woningen (CEAW), David van Wijk (Houtwaardbuurt Alkmaar) en Leo Enthoven (Grutto Oneven Deventer) bij de voordeur van de EK.

Leo Enthoven heeft de door buurtgenote Titia Peelen gegraveerde lei en een uitgebreide schriftelijke petitie overhandigd. In een korte toespraak beperkte hij zich tot vier elementen:

1) er is sprake van een enorme proces-chaos;
2) er is sprake van grove financiële onrechtvaardigheid;
3) géén uitstel want dan hangt dakvervanging nog jaren als een molensteen om de nek van eigenaren;
4) aanvaardbare oplossingen voor 1) en 2) zijn noodzakelijk om dakvervanging snel te kunnen realiseren.

Het aanbieden van de petitie heeft veel media-aandacht getrokken.

Later die middag hield de commissie IWO een deskundigenbijeenkomst om zich te laten informeren over allerlei aspecten van asbest en het wetsvoorstel dat een verbod op asbestdaken mogelijk moet maken. Voor de pauze stonden ’wetenschappelijke aspecten’ op het programma, onderverdeeld in: • nut en noodzaak asbestverwijdering • gezondheid • veiligheid.

Sprekers waren Ben Rozema (GGD, Amsterdam) en Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van Veiligheid, Radboud Universiteit, Nijmegen). Beiden benadrukten dat tegenwoordig nog maar minieme hoeveelheden asbestvezels in de lucht gemeten worden. De risico’s voor de volksgezondheid zijn heel beperkt. Bij veel opruimklussen zouden verwijderingsbedrijven met eenvoudiger protocollen en beschermingsmaatregelen moeten kunnen werken.

Na de pauze ging het over ’woningmarkt en landbouwsector’: • haalbaarheid • betaal­baarheid • handhaafbaarheid, met inleidingen door Michel Vilijn (Verbond van Verzekeraars), Jeroen Pepers (Aedes, branchevereniging woningcorporaties), Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis), Rob Ekkers (Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen), Teun Stam (Veras Branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven), Alfred Jansen (LTO Nederland) en Edward Stigter (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Nagenoeg alle sprekers hadden in meerdere of mindere mate (grote) twijfels bij drie aspecten:

1) de betaalbaarheid;
2) de haalbaarheid van de gestelde datum (31 december 2024);
3) nut en noodzaak van de huidige zeer strenge asbestverwijderingsprotocollen.

Rob Mulder van de Vereniging Eigen Huis (VEH) hield een ondubbelzinnig, helder geformuleerd en consistent pleidooi – driemaal herhaald – voor een financiële tegemoet­koming voor getroffen eigenaren, omdat de overheid de veroorzaker is van dit probleem. Bekijk de bijdrage van Rob Mulder.

Nu gaat eerst de commissie IWO van de EK nieuwe vragen stellen aan de staatssecretaris. Na haar antwoorden volgt een plenair debat en dáárna de stemming. Er zijn drie mogelijkheden:

  • De Eerste Kamer aanvaardt het wetsvoorstel ongewijzigd (dat lijkt na alle ophef heel erg onwaarschijnlijk).
  • De Eerste Kamer stuurt het wetsvoorstel terug naar de Tweede Kamer ter reparatie (dat lijkt eveneens onwaarschijnlijk want dat betekent heel veel tijdverlies).
  • De Eerste Kamer laat de staatssecretaris weten dat er ‘iets’ moet gebeuren op twee punten: haalbaarheid en betaalbaarheid, om de Eerste Kamer over de streep te trekken, en de staatssecretaris gaat toezeggen dat te doen.

Die laatste optie lijkt het meest waarschijnlijk omdat dan de afronding nog vóór de zomer kan gebeuren en er snel duidelijkheid komt voor alle betrokkenen.

Lees de petitie.

Asbestdaken Petitie Eerste Kamer

Jopie Nooren, voorzitter van de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, heeft zojuist een gegraveerde daklei in ontvangst genomen van Leo Enthoven die naast haar staat. Links, met prints van de eigenlijke petitie, staat David van Wijk van de Houtwaardbuurt, Alkmaar. Achter hem staat Rob Ekkers van de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen. De overige personen in de foto zijn commissieleden (© foto Hans Kouwenhoven).