Verkiezingsprogramma’s Provinciale Staten en asbestdaken

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Tot dusver hebben de volgende partijen in Overijssel in hun verkiezingsprogramma’s aandacht besteed aan asbestdaken. De meeste partijprogramma’s besteden geen tot beperkt aandacht aan de categorie particulieren met honderden vierkante meters dak van asbestleien – zoals Grutto Oneven Deventer.

In alfabetische volgorde:

CDA:
Het CDA kiest (…) voor het stimuleren van zonne-energie op (bestaande) daken (in combinatie met het verwijderen van asbestdaken). Er moeten regelingen komen die gebouweigenaren stimuleren en ondersteunen asbest te verwijderen. (…). Overijssel heeft een verleden met asbest en asbestsaneringen. De regeling ’Asbest van het dak, zonnepanelen erop’ is in Overijssel bedacht en landelijk overgenomen. Nu is de opgave om in 2024 *) alle asbest van de daken verwijderd te hebben. Het CDA zet in op een integraal (ruimtelijk, milieu, economisch) stimuleringskader, waardoor eigenaren gestimuleerd, maar ook geholpen worden om het asbest in 2024 *) van het dak te hebben verwijderd. Er moet expliciet aandacht zijn voor de groep asbestdakeigenaren die sanering niet kunnen bekostigen.

D66:
Door het asbestdakenverbod moet in Overijssel vóór 2024 *) nog ongeveer 12 miljoen m2 aan asbestdaken verwijderd worden. In Nederland gaat het om ongeveer 100 miljoen m2. (…) D66 is positief over de ‘asbest eraf, zon erop’-regeling die de afgelopen jaren heeft gezorgd voor meer zonnepanelen op grote daken. Het is nu tijd om de regeling ook voor kleinere bedrijven en particulieren beschikbaar te maken als zij financieel niet in staat zijn een asbestdak te verwijderen. Overijssel loopt in Nederland voorop in de verwijdering van asbestdaken. Maar de opgave is groot en de urgentie moet bij alle betrokkenen omhoog. Daarom wil D66 de zogenoemde ‘versnellingsaanpak’ voortzetten. Het versneld aanpakken van de sanering van asbestdaken en samenwerken met kennisinstellingen om asbest duurzaam te kunnen verwerken.

GL:
Overijssel heeft nog veel asbestdaken die door verwering een gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Er liggen vele duizenden vierkante meters asbest op agrarische gebouwen die de komende jaren gesaneerd moeten gaan worden en ook moeten veel particulieren de asbestdaken op hun schuur vóór 2024 *) vervangen. De provincie heeft een belangrijke stimulerende en coördinerende taak in de uitdagingen die deze asbestproblematiek met zich meebrengt. Actiepunten: De provincie informeert samen met gemeenten actief de eigenaren van asbestdaken over de risico’s en de verplichting om een asbestdak te vervangen en over de mogelijkheden voor vervanging. De provincie stimuleert en coördineert een gezamenlijke aanpak van asbest en stelt procesgeld ter beschikking voor initiatieven van collectieve saneringsprojecten van boeren en particulieren. Ze zet zich in om eigenaren die de sanering niet zelf kunnen financieren tegemoet te komen. De provincie stimuleert gebouweigenaren om asbestsanering te combineren met verduurzaming van de betreffende gebouwen (isoleren en installeren zonnepanelen).

PvdA:
Asbestdaken zijn vanaf 2024 *) verboden. Maar de sanering gaat (te) traag. (…) De Rijkssubsidie asbestsanering is onvoldoende om versnelling van de sanering te realiseren. Veel particuliere eigenaren van woningen met asbestdaken zijn financieel niet in staat om het asbest te verwijderen en het gebouw te voorzien van een nieuw dak. We helpen deze mensen met subsidie of een lening, waarbij we tegelijkertijd het verduurzamen van het gebouw stimuleren.

SP:
Volgens een nieuwe wet is het vanaf 2025 verboden gebouwen in bezit te hebben met asbest dat is blootgesteld aan de lucht. Dat betekent voor bijvoorbeeld eigenaren van schuren of stallen met asbestdaken dat zij de plicht hebben hun daken te vervangen. Met name voor particuliere bezitters van schuurtjes met asbest levert het zelf opruimen van dit asbest onacceptabele gezondheidsrisico’s. Daarom moet het collectief worden opgepakt. Daarbij wordt zoveel mogelijk aan één gecertificeerd bedrijf aanbesteed en kunnen de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. (…) Gemeenten moeten daar het voortouw in nemen en de provincie kan hen daarbij ondersteunen. Uiteindelijk moet alle asbest verdwijnen: van daken (…). Zowel de overheid, maar ook asbestproducenten zoals Eternit, hebben daarbij een verantwoordelijkheid (…) De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en financieel bijspringen bij de verwijdering van asbest. Ook moet Eternit financieel verantwoordelijk worden gesteld, desnoods door de rechter.

VVD:
Van Den Haag moet Overijssel in 2024 *) asbestvrij zijn. Dat is al moeilijk genoeg. We bieden ondernemers de mogelijkheid om met collectieve aanbestedingen de kosten naar beneden brengen.

*) Uiterlijk 31 december 2024 (redactie).