Veel vragen Eerste Kamer over wetsvoorstel

Waar kan particulier voor € 30 per m2 terecht?

De commissie Infrastructuur Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste Kamer heeft de regering tientallen vragen gesteld over de wet die het mogelijk moet maken asbestdaken te verbieden.

De SP wijst er op dat de regering uitgaat van € 10 tot € 30 vervangingskosten per m2. De partij koppelt aan deze bedragen de vraag: ,,Waar kunnen particulieren zich melden om voor dit bedrag hun daken asbestvrij te laten maken?’’
Dat willen eigenaren van woningen met asbest(houdende)daken ook graag weten. Die aan de Grutto Oneven in Deventer hebben offerteprijzen tot wel € 295 per m2.

De VVD wijst op de randvoorwaarden van dakeigenaren. Die eigenaren pleiten voor een ’integrale aanpak’, het regelen van ’deskundige hulp om eigenaren te ondersteunen’, een subsidieregeling, btw-vrijstelling en een combinatieregeling met energiebesparing, aldus de VVD. De partij vraagt of de regering dat ’reële wensen’ vindt. Ook wil de VVD inzicht in de verschillen in financiële mogelijkheden tussen eigenaren van particuliere woningen en van agrarisch vastgoed.

Het CDA vraagt naar de omvang van het probleem en wil van de regering weten of het mogelijk is met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging  Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken te maken over collectieve of gezamenlijke ondersteunings­maatregelen. De partij wil van de regering weten of het juridisch verdedigbaar is asbestdaken te verbieden en asbest elders in, aan of op een gebouw te laten zitten.

D66 informeert hoe het is gesteld met de personele inzet om het gestelde doel te halen. De partij wil weten hoe de vervangingskosten per sector liggen: particulieren, overheidsgebouwen, agrarische bedrijven. Verder is D66 nieuwsgierig naar de ideeën van de regering met betrekking tot ’asbest er af en zon er op’.

Zijn alternatieven bekeken, bijvoorbeeld insealen van daken, wil de PVV weten, en ook of de regering inzicht heeft om welke panden het gaat. Deze partij verlangt inzicht in de kosten die ’de burger’ moet maken en ’hoeveel subsidie er gaat komen’.

De SP stelt vast dat ’huiseigenaren fors op kosten worden gejaagd’. En: ,,Al tientallen jaren, zeker sinds 1976 toen de regering uiteindelijk toch geen verbod op asbest effectueerde, is bekend hoe schadelijk en dodelijk asbest is of kan zijn. Toch werd deze wetenschap niet breed bekendgemaakt, noch werd het verder gebruik van asbest verboden. Sterker nog: lange tijd werd asbest willens en wetens voor meerdere doeleinden gebruikt. Ook in de tijd dat er voor de (particuliere) huizenmarkt werd gebouwd. Kopers zitten nu met een dak waarin asbest is verwerkt en lopen tegen een kostenpost van (verplichte) verwijdering op. Waarom is er geen tegemoetkoming voor particuliere huiseigenaren, om ook hen in staat te stellen voor een nette prijs van het asbest af te komen? Is de regering het met de SP-fractieleden eens dat wanneer er in 1976 wel een verbod van kracht geworden was, de eigenaren van huizen van na die datum nu geen probleem hadden gehad? En dat de regering dus (mede)verantwoordelijk is voor de kostenpost die hierdoor ontstaat? Welke overwegingen liggen ten grondslag aan het besluit om een compenserende regeling (btw-teruggave, subsidie ’zon erop dak eraf’ en fiscale voordelen) wel in het leven te roepen voor (boeren)bedrijven en niet voor particuliere huiseigenaren en hen slechts een volstrekt niet-dekkende tegemoetkoming in de vorm van een aanjaagsubsidie van € 4,50 per vierkante meter aan te bieden?’’

De PvdA wijst eveneens op het ’onderscheid tussen burgers en (agrarische) ondernemers; voor die laatste categorie bestaan fiscale  aftrekmogelijkheden die niet beschikbaar zijn voor burgers/huishoudens’. De partij heeft in haar vragen een voorbehoud opgenomen waaraan voldaan moet worden wil de partij zich achter het wetsvoorstel scharen: ,,De leden van de PvdA-fractie hechten groot belang, voor afronding van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer, aan toezending van de informatie met betrekking tot de programmatische aanpak en de financiële arrangementen die in samenspraak met de VNG worden voorbereid.’’

GroenLinks-fractieleden ’maken zich grote zorgen’ over uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de opgave. De partij vraagt: ,,Hoe garandeert de regering dat verplichte asbestverwijdering voor iedereen mogelijk en betaalbaar is?’’ De partij wijst er op dat het gaat om verplichte verwijdering van rechtmatig aangebrachte daken. ,,Er leven veel vragen over de hoeveelheden asbestdak en onzekerheden over de uitvoering en betaalbaarheid,’’ aldus de PvdA.

De commissie wil de regeringsantwoorden uiterlijk 11 januari 2019 in bezit hebben.

Lees alle vragen op de website van de Eerste Kamer: Voorlopig verslag VIW 11-dec-2018