PvdA vraagt actievere rol van gemeente

De PvdA-fractie in de Deventer gemeenteraad heeft het college van B en W gevraagd of dat bereid is zich bij het Rijk en de provincie ‘sterk te maken’ voor een ‘meer toereikende vergoeding per m2 voor de verwijdering van asbestdaken’. In de toelichting schrijft de fractie dat de vergoedingsregeling van het Rijk – van € 4,50 per m2 – ‘niet in verhouding staat tot de geschatte kosten’. De fractie wijst er bovendien op dat deze Rijkspot inmiddels leeg is.

De partij wil weten hoe het college de situatie van de getroffen huiseigenaren beoordeelt. Daar voegt de fractie aan toe: “Herkent u de zorgen van bewoners wat betreft de kosten voor sanering en de verkoopbaarheid van hun woningen door deze nieuwe verplichtingen?” Verder wil de fractie weten om hoeveel huiseigenaren het in Deventer gaat.

Ook vraagt de fractie op welke wijze de gemeente eigenaren ondersteunt en of het college bereid is bij deze ingewikkelde problematiek de regierol op zich te nemen zoals door de bewoners is gevaagd.

Voorts vraagt de PvdA: “Zijn er wat betreft het college ook andere oplossingen mogelijk om in redelijkheid samen met bewoners tot oplossingen te komen om de kosten voor sanering te dragen?”

Ten slotte besteedt de partij aandacht aan het onderwerp ‘handhaving’: “Hoe beziet de gemeente haar eigen rol wat betreft de handhaving vanaf 2025, wanneer bewoners niet in staat zijn om de kosten te dragen voor de verwijdering van asbestdaken of delen daarvan? Bent u het met ons eens dat dit vraagt om maatwerk, redelijkheid en proportionaliteit?”

Eind november verzorgden de bewoners van Grutto Oneven tijdens een raadsforum een presentatie over hun grote financiële problemen bij de verplichte vervanging van hun asbestdaken. Deze sessie was mede aanleiding voor de PvdA-fractie om vragen te stellen.

Naar verwachting zal het college van B en W over enkele weken antwoorden.