“Nieuw Plan” zal eigenaren niet overhalen

De regering heeft een ’nieuw’ plan gelanceerd om af te komen van de resterende 80.000.000 vierkante meter asbestdaken. Dat wil zeggen, ze heeft het etiket ’NIEUW’ op een oud plan geplakt. De zes kernpunten zijn:

  1. communicatie / vergroten bewustzijn;
  2. het fonds;
  3. ontzorgen;
  4. meekoppelkansen;
  5. monitoring;
  6. vereenvoudiging saneringen.

Alle zes stonden in eerdere plannen of beleidsnotities.

Met haar ’nieuwe’ aanpak beoogt de regering dakeigenaren te verleiden hun asbestdaken te vervangen. Daartoe is en blijft een leningenfonds de hoeksteen van de beoogde aanpak, vindt de regering. Maar de bewoners van de Grutto Oneven in Deventer vinden, samen met enkele andere groepen eigenaren elders in het land, dat deze aanpak tekortschiet. Want eigenaren zullen leningen altijd moeten terugbetalen. Bovendien is het Rijk de veroorzaker van het probleem, níét de eigenaren. Dus alleen een substantiële financiële tegemoetkoming repareert deze onrechtvaardigheid en zal eigenaren over de streep kunnen trekken.

Begin november is het regeringsplan besproken op een bijeenkomst van zogeheten stakeholders in Amersfoort. Die bijeenkomst was georganiseerd door het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdakensanering. Dat bureau heeft de aanwezigen gevraagd een samenwerkings­-overeenkomst te tekenen om daarmee mee te werken aan uitvoering van het regeringsplan.
Maar de groep eigenaren heeft de stakeholders gevraagd zo’n overeenkomst niet te tekenen; zie de aan hen gestuurde brief (1). Bovendien hebben zij de Eerste Kamer verzocht de regering middels een motie op te roepen dakeigenaren financieel tegemoet te komen; zie eveneens de betreffende brief (2).

(1) Brief over de Samenwerkingsovereenkomst

(2) Brief aan leden van de Eerste Kamer

En de oorzaak van deze correspondentie:

Brief van de staatssecretaris over het ‘nieuwe’ plan