Kamerleden willen onderzoek naar ’passende oplossing’

Daken van asbesthoudende leien blijven de politieke gemoederen in Den Haag bezig houden, óók in de Tweede Kamer. De Tweede Kamerleden Von Martels (CDA) en Ziengs (VVD) hebben vandaag een motie ingediend, waarin ze opnieuw aandacht vragen voor deze probleemcategorie daken. Ook Sem Laçin van de Socialistische Partij (SP) diende een motie in.

In hun motie stellen Von Martels en Ziengs ’dat sanering van asbesthoudende leiendaken onevenredig hoge kosten met zich brengt’. Daarnaast concluderen zij ’dat nog geen adequate oplossing voor deze specifieke groep wordt geboden’.

Beide Kamerleden vragen de regering om samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een inventarisatie te maken van locaties met veel asbestleiendaken. Tegelijkertijd willen ze dat in kaart wordt gebracht ’of al gemeentelijke of provinciale subsidieregelingen voor deze doelgroep van kracht zijn’.

Ten slotte vragen ze de regering ’in overleg met betrokken provincies en gemeenten te onderzoeken op welke andere manier dan het Landelijk Asbestfonds een passende oplossing gerealiseerd kan worden’.

Laçin wees nog eens op het feit dat halverwege de vorige eeuw duidelijk was hoe gevaarlijk asbest is. Dan kan de overheid eigenaren nu ’niet opzadelen met leningen’ maar moet die ’middelen vrij maken voor subsidies’.

Aanstaande dinsdag 12 februari 2019 stemt de Tweede Kamer over de moties.