Motie vreemd

Deze week ga ik vreemd. Daar moeten jullie niet vreemd van opkijken want zo vreemd is dat niet. Het bevreemdt mij dat ik er niet al eerder op deze plaats over heb geschreven. Het gaat niet over een vreemde eend in de bijt. Ook niet over een kat in een vreemd pakhuis – al dan niet met een asbestdak. Het fenomeen waar ik op doel draagt de naam ’vreemd’ maar is een normaal verschijnsel in onze democratie.
Onze volksvertegenwoordigers hebben namelijk allerlei mogelijkheden hun wettelijke taken naar behoren uit te voeren. Neem het mooie middel van de motie. Eén nadeel is het vrijblijvende karakter. Bestuurders, wethouders en gedeputeerden, kunnen aangenomen moties naast zich neerleggen. Dat geldt ook voor de ‘motie vreemd’ (korte naam) of ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ (volledige naam). Zo heet-ie echt. Binnen onze democratie is dit een prachtig middel voor raads- en statenleden om zich uit te spreken over een onderwerp dat zij belangrijk vinden maar dat op dat moment niet in de actualiteit is.

Subsidieregeling

De provincie Overijssel kende een tijd lang de subsidieregeling ’asbest eraf, zon erop’ om de sanering van asbestdaken te stimuleren. De regeling was uitsluitend toegankelijk voor eigenaren van asbestdaken op bedrijfspanden. Het buitensluiten van particulieren heeft mij altijd gestoord.

Door deze provinciale subsidie plus btw-teruggave plus enkele andere gunstige regelingen kregen met name boeren 40-42% terug van hun kostprijs van ongeveer € 30,– per m² om hun dak van asbestgolfplaten te vervangen. Voorwaarde was de verplichting zonnepanelen op het nieuwe dak te leggen. De regeling was een groot succes. Tot de einddatum is er massaal gebruik van gemaakt. Maar ónze m²-prijs is € 250,– en wij krijgen 0% terug. Dat heet onrechtvaardig.

motie vreemdOp 3 juni 2020 lag op initiatief van het CDA binnen Provinciale Staten van Overijssel een ’motie vreemd’ op tafel om een nieuwe subsidieregeling ’asbest eraf, zon erop’ in het leven te roepen – bedoeld voor álle eigenaren van asbestdaken. De Statenleden hebben via een ZOOM-verbinding over de motie vergaderd en gestemd. De uitslag: 41 vóór, 6 tegen.

De belangrijkste kenmerken:

  • een geactualiseerde regeling voor alle typen asbestdaken in Overijssel, waarbij de daken worden verduurzaamd middels zonnepanelen,
  • een gelijkmatige verdeelsleutel voor particulieren en bedrijven.

Lees de motie  en  Volg het debat en de stemming  (Agendapunt 19)

Het College van Gedeputeerde Staten had laten weten de motie te ondersteunen en uit te voeren. Gedeputeerde Tijs de Bree komt hopelijk snel met een uitgewerkt voorstel.

Asbestambassadeurs

De toenmalige asbestambassadeurs hebben april 2019 de Eerste Kamer en het kabinet een brief gestuurd waarin zij speciale aandacht vroegen voor ’de kleine groep particuliere woningeigenaren met een asbest leidak’. Ze schreven: “Voorbeelden hiervan, zoals eigenaren in de straat Grutto in Deventer, hebben u reeds via diverse kanalen bereikt. Deze groep wordt onevenredig hard getroffen door het verbod door verschillende oorzaken:

  1. Het saneren van een dak van een woning is per m² veel duurder dan het dak van een bedrijfsschuur;
  2. Het saneren van leien is veel duurder dan het saneren van golfplaten;
  3. Particulieren kunnen geen gebruik maken van de fiscale mogelijk­heden die ondernemers wel hebben.

Wij roepen u en het kabinet op om extra rekening te houden met deze doelgroep.”

De Provincie Overijssel heeft zich destijds openlijk achter deze oproep geschaard en daarvan melding gemaakt op de eigen website. De ’motie vreemd asbest eraf, zon erop’ is een eerste verheugende stap om dat standpunt om te zetten in daden. Onze vreugde zal veranderen in enthousiasme als de nieuwe regeling voor ons een reële bijdrage levert in het bekostigen van onze  400.000,– (!) vergende daken­sanering.

Asbestvrije groet,
Leo en Motie vreemd
Website: Asbestleivrij.nl