Leo's Leitjes Berichten

De afgelopen jaren hebben mijn veer­tien Deven­ter buren en ik met het gespro­ken en geschre­ven woord veel­vul­dig uitge­legd dat het Rijk eige­na­ren van asbest­daken onrecht­vaar­dig behan­delt. Daar­bij strij­den we samen met eige­na­ren in Alkmaar,…

Reacties gesloten

De grafiek boven deze afle­ve­ring van Leo’s Leitjes is geba­seerd op een grafiek van Rijks­wa­ter­staat (RW) waar­uit de gege­vens zijn over­ge­no­men. Deze over­heids­dienst houdt bij hoeveel vier­kante meters asbest­dak per kwar­taal zijn verwij­derd. Het…

Reacties gesloten

In Leo’s Leitje van 13 augus­tus 2021 heb ik aange­toond dat het Rijk soms selec­tief omspringt met feiten rond de sane­ring van asbest­daken. En in mijn Leitje van 22 okto­ber 2021 en in Leo’s…

Reacties gesloten

Vier­en­twin­tig gede­pu­teer­den en wethou­ders hebben per brief aan de voor­zit­ters van alle Tweede Kamer­frac­ties gepleit met geld over de brug te komen voor vervan­ging van asbest­daken. Als instru­men­ten noemen ze subsi­die en btw-terug­­­gave. Acht…

Reacties gesloten

Eigen­lijk heb ik een broer­tje dood aan twee­maal achter elkaar hetzelfde onder­werp behan­de­len. Deze keer ontkom ik er niet aan. Op 22 okto­ber 2021 schreef ik mijn Leitje over asbest­do­den. Aanlei­ding was een nieuwe…

Reacties gesloten

Iedere asbest­dode is er één te veel. Ieder asbest­ziek­te­ge­val is er één te veel. Ieder asbest­slacht­of­fer is er één te veel. Elk betaal­baar, haal­baar en propor­ti­o­neel voor­stel om het aantal toekom­stige asbest­slacht­of­fers zo snel…

Reacties gesloten

Er schort een hele­boel aan het asbest­da­ken­be­leid van het Rijk. Niemand weet hoeveel vier­kante meters asbest­dak reste­ren. Dus hoe groot is het probleem eigen­lijk? Laat staan dat de verde­ling bekend is over daken van…

Reacties gesloten

De Sten­tor is een van de dagbla­den die zesmaal per week op mijn deur­mat plof­fen. Deze krant bevatte op 21 augus­tus 2021 een arti­kel over zonne­pa­ne­len. ’Zonne­pa­ne­len laten instal­le­ren is aantrek­ke­lij­ker dan ooit’ jubelde Anton…

Reacties gesloten

Met de asbest­fa­briek Eter­nit binnen de gemeen­te­gren­zen was het Twentse Goor decen­nia­lang The Home of Asbest in Neder­land. Dat bleek een twij­fel­ach­tige eer. Want het milieu in Goor en wijde omstre­ken is verge­ven van…

Reacties gesloten

Met de Slag om Arnhem probeer­den de geal­li­eer­den in septem­ber 1944 de Rijn­brug in Arnhem op de Duitse bezet­ters te vero­ve­ren. En vast te houden tot grond­troe­pen de stad zouden berei­ken. Het lukte Britse…

Reacties gesloten