Kamer stemt in met uitstel

De Tweede Kamer en de regering hebben afgesproken dat het verbod op asbestdaken ingaat op 31 december 2024. Tot nu toe was iedereen uitgegaan van 1 januari 2024.
Dit besluit geeft de getroffen dakeigenaren, dus ook ons, de Grutto Onevenaren, een jaar extra respijt
.

De nieuwe definitieve datum werd tijdens het Kamerdebat voorgesteld door de Kamerleden Maurits von Martels (CDA) en Erik Ziengs (VVD) die hierover een motie indienden. Hun voorstel stuitte op fel verzet van de oppositie, met name van Groen Links en de SP die van geen uitstel wilden weten. Beide partijen vinden de (gezondheids)risico’s van asbestdaken zó groot dat in hun opvatting een jaar uitstel onverantwoord is.

Beide Kamerleden dienden tevens een motie in met een oproep aan de regering ’om in overleg met provincies te onderzoeken of en hoe de aanpak van asbestleiendaken kosteneffectiever kan plaatsvinden en of er mogelijkheden zijn om de bewoners daarbij te ontzorgen’. De motie werd aangenomen.

Dat geldt ook voor hun motie waarin ze de regering vragen ’een extra inspanning te doen’ om een landelijk asbestfonds in het leven te roepen voor eigenaren van asbestdaken die sanering niet kunnen financieren. Ze willen dat de regering de Kamer hierover nog dit jaar vóór het kerstreces informeert.

De Grutto Onevenaren zijn blij met de stellingnames en voornemens die uit de moties blijken. Nu komt het er op aan dat de politiek de mooie woorden omzet in daden.